Blog

Meer statushouders naar Woerden

Rond de zomer zal de stad Woerden huisvesting bieden aan zo’n 400 vluchtelingen en 250 statushouders. Later dit jaar zullen de dorpskernen van de gemeente Woerden plek bieden aan 150 statushouders. Dit maakte burgemeester Molkenboer van Woerden vandaag bekend.

TIJDELIJKE WONINGEN VOOR 400 STATUSHOUDERS
Het plan is om versneld te starten met een pilot tijdelijke huisvesting. Hiervoor kijkt de gemeente naar plaatsen voor tijdelijke woonunits voor de statushouders. Daarmee worden op de korte termijn woningen vrijgespeeld voor de sociale huurmarkt. De statushouders komen in Woerden met meerdere mensen in een woning en de woonunits worden geclusterd, maar verspreid door de stad gebouwd. In mei komt het college met een voordracht voor locaties. In juni zal de raad een definitief akkoord op de plannen moeten geven. Als de woningen na enkele jaren weer vrij komen, dan kunnen deze beschikbaar komen voor de woningmarkt.

In eerste instantie zal plek worden gebouwen aan 250 mensen in de gemeente Woerden. Daarna zullen er 150 mensen verdeeld worden over de dorpskernen. Waarbij het grootste aantal in Harmelen huisvesting krijgt. Volgens de gemeente zal het realiseren van de pilot huisvesting statushouders een gunstig effect hebben op de wachtlijst van huurwoningen in Woerden. Bestaande sociale huurwoningen zullen niet langer toegewezen worden aan nieuwe vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zoals nu het geval is. Deze mensen worden dan gehuisvest via de pilot. Momenteel komen er jaarlijks 300 woningen vrij. Daarvan gaan er 50 woningen naar statushouders. Als de gemeente erin slaagt de pilot snel te realiseren, komen deze woningen vrij voor andere woningzoekenden.

Als het gaat om statushouders licht de focus van de gemeente Woerden op integratie. Integratie moet al vanaf het eerste begin mogelijk zijn. Er wordt een taskforce met maatschappelijke (vrijwilligers-) organisaties in het leven geroepen die zich speciaal zal richten op integratie. Het college pakt hierin zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en komt met een voorstel voor zowel de opvang van vluchtelingen als de huisvesting van statushouders. Er wordt hierbij gekozen voor een benaderingswijze die tevens meer lucht kan geven aan de reguliere wachtlijst voor sociale woningen.

EÉN PLEK VOOR 300 TOT 400 VLUCHTELINGEN
Opvallend nieuws is dat de gemeente met het COA kijkt naar de opvang van 400 vluchtelingen in de gemeente Woerden. De gemeente is voornemens de term AZC niet te gebruiken, omdat de mensen worden opgevangen in semi-permanente woningen. En er dus geen sprake is van een centrum. Deze 400 vluchtelingen zouden in de zomer van 2016 al naar Woerden komen. Mogelijkerwijs wordt er vijf jaar ruimte geboden aan het COA om mensen op deze manier op te vangen.

1.400 ‘VLUCHTELINGEN’ IN REGIO
In de regio Lopikerwaard worden de komende jaren in totaal 1.000 statushouders opgevangen. Omdat de kleinere gemeenten met de provincie Utrecht overleggen over de mogelijkheden van opvang buiten de stedelijke gebieden, ontstaat in het proces vertraging. Daarom werkt Woerden nu zelfstandig buiten de Lopikerwaard samenwerking. Van de 1.000 statushouders in de Lopikerwaard vangt Woerden er de komende jaren 400 op in haar gemeente. Hierbij aan toe voegt Woerden de komende jaren 400 vluchtelingen. Daarna komt het totaal aantal mensen dat wordt opgevangen in de nabijheid van Woerden op 1.400.